Velayeti Elinde Bulunduran Anne Çocuğun Babası ile Görüşmesini Engellemesi Velayet Hakkını Kötüye Kullanmak Anlamına Gelmektedir, Velayetin El Değiştirmesi Gerekir. (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 01.04.2015 Tarihli ve 2013/1926 E., 2015/1139 K. Sayılı Kararı)

Uyuşmazlık, velayet kendisinde olan annenin velayet hakkını, velayetin kaldırılması veya değiştirilmesini gerektirecek derecede kötüye kullandığının kanıtlanıp kanıtlanmadığı noktasında toplanmaktadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca velayet, çocukların bakım, eğitim, öğretim ve korunması ile temsil görevlerini kapsar. Velayet, aynı zamanda ana babanın velayeti altındaki çocukların kişiliklerine ve mallarına …

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA

Zina sebebiyle boşanma TMK  m.161’de kusura dayalı ve mutlak bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir. Zinanın tanımı açıkça yapılmamakla eşlerden birinin evillik birliği devam ederken karşı cinsten biriyle isteyerek cinsi münasebette bulunması zina olarak tanımlanmıştır. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere kanun her türlü cinsi münasebeti zina …

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASINA DAYALI BOŞANMA

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması, genel boşanma nedenidir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması bu birlikteliğin bozulmasına neden olan her türlü hadiseyi içerebilir. Buna ilişkin kesin bir sınır çizmek son derece güçtür. Evlilik birliğini temelinden sarsacak olgu veya hadiselerin sınırlı olarak sayılması mümkün değildir, bu nedenle kanun bu …

ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULAMAMASI NEDENİYLE BOŞANMA

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinin son fıkrasında düzenlenen ortak hayatın yeniden kurulamaması boşanma sebebinin diğer ismi fiili veya eylemli ayrılıktır. Eylemli ayrılık ilkesine dayanan bu boşanma sebebini, kanun koyucu, fiilen sona ermiş evliliklerin zorla devam ettirilmesinin eşler ve toplum yönünden yararının kalmadığı görüşünden hareketle düzenlemiştir. …

ANLAŞMALI BOŞANMANIN ŞARTLARI

1.Tarafların boşanmayı birlikte talep etmeleri yahut bir eşin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi Burada kanun koyucu anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi açısındam iki seçenek sunmuştur. Birincisi, -Birlikte başvurma olup, İkincisi ise; -TMK.m.166/1.madde hükmüne göre açılmış olan davayı diğer eşin kabulü olmak üzere eşlere iki …

Yoksulluk Nafakasının Ödeme Şekli ve Nafaka Başlangıç Tarihi

Yoksulluk nafakası ödenme şeklini taraflar anlaşarak belirleyebilir ve hâkimin anlaşmayı onaylamasıyla, anlaşmadaki şekilde ödeme yapılır. Eşler arasında böyle bir anlaşma yapılmaması veya anlaşma yapılmasına rağmen hakim tarafından onaylanmaması durumunda ödeme biçimini hakim belirler. Hâkim, yoksulluk nafakasının toptan (sermaye şeklinde, bir defada) veya durumun gereklerine göre …

YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ

İrat şekilde ödenmesine hükmedilen yoksulluk nafakası, belli durumların gerçekleşmesiyle kendiliğinden (ipso iure) veya mahkeme kararıyla sona ermektedir. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen nafaka, alacaklı tarafın “yeniden evlenmesi” ya da taraflardan birinin “ölümü” hâlinde kendiliğinden; nafaka alacaklısının, evlenme olmaksızın “fiilen evliymiş gibi yaşaması”, “yoksulluğunun ortadan kalkması” …